Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ;Η ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ ΣΟΥ ΘΑ ΓΡΑΦΕΙ.Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΡΟΔΟΤΗΣ.ΣΤΟ ΦΩΝΑΖΕΙ ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ.

Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2011

50 εκατ ευρώ οι προμήθειες που θα λάβουν η Lazard και η Cleary GSH από το ελληνικό δημόσιο για την αναδιάταξη του ελληνικού χρέους!!!ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ.!!!

Προμήθειες υψηλότερες των 50 εκατ ευρώ θα λάβουν η Lazard και η Cleary Gottlieb Steen and Hamilton από την εμπλοκή τους ως σύμβουλοι του ελληνικού δημοσίου.
Η Lazard θα λάβει προμήθεια που μπορεί να φθάσει έως τα 25 εκατ ευρώ και το δικηγορικό γραφείο Cleary Gottlieb Steen and Hamilton περίπου 6 εκατ ευρώ.

Ωστόσο επειδή πολλά δεδομένα έχουν μεταβληθεί και έχουν ξεπεραστεί και τα χρονικά πλαίσια που είχαν τεθεί αλλά και το είδος του PSI το αρχικό προέβλεπε PSI με haircut 21% και το PSI+ με haircut 50% το ποσό της προμήθειας θα ξεπεράσει τα 50 εκατ ευρώ.
Επίσης αν ληφθεί υπόψη ότι η διαδικασία είναι εθελοντική και ότι το IIF το διεθνές χρηματοοικονομικό ινστιτούτο έχει πραγματοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος της διαδικασίας η προμήθεια που θα λάβει ειδικά η Lazard είναι πολύ αξιόλογη.
Η Lazard αξίζει να αναφερθεί ότι έχει αναλάβει και τον δύσκολο ρόλο ενημέρωσης της ISDA ώστε να μην πιστοποιηθεί πιστωτικό γεγονός credit event στην Ελλάδα.
Θα πρέπει να τονιστεί ωστόσο για ιστορικούς λόγους ότι το www.bankingnews.gr είχε αποκαλύψει πριν ενάμιση χρόνο ότι η Lazard θα αναλάβει την διαδικασία του haircut στο ελληνικό χρέος.
Η ελληνική δικαιοσύνη είχε διερευνήσει το θέμα ζητώντας στοιχεία για το αν και κατά πόσο οι πληροφορίες αυτές αποτελούσαν αδίκημα καθώς τότε….έως απαγορευόταν να αναφερθεί η λέξη χρεοκοπία στην Ελλάδα.
Η Lazard λοιπόν θα αναλάβει την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους και παρ΄ότι πριν 1,5 χρόνο το www.bankingnews.gr σχεδόν είχε κατασυκοφαντηθεί τα στοιχεία έρχονται να αποκαλύψουν ότι το haircut είχε προαποφασιστεί όπως και η προσφυγή στο ΔΝΤ.
Αυτή είναι η πικρή αλήθεια η ωμή πραγματικότητα.
Η κοινωνία δεν μπόρεσε εκείνη την περίοδο να καταλάβει το μέγεθος του προβλήματος ωστόσο πλέον τώρα όλοι έχουν καταλάβει, όλοι έχουν κατανοήσει.

Τι προμήθειες θα λάβουν Lazarad και η Cleary Gottlieb Steen and Hamilton


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2454
35003
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/71421/0023
Έγκριση δαπάνης για την καταβολή αμοιβής στο δικηγορικό γραφείο «CLEARY GOTTLIEB STEEN and HAMILTON LLP» και στην εταιρεία «LAZARD FRERES SAS ».
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2187/94 (ΦΕΚ 16/Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων Δημοσίου Χρέους», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2628/98 (ΦΕΚ 151/Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ
247/Α΄) Δημόσιο Λογιστικό Ελέγχου των δαπανών του Κράτους κ.λπ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 38 του ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α΄/17.8.2010).
3. Τις διατάξεις του ν. 2628/6?7?1998 «Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α΄/6?7?1999) όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113 Α΄/2011).
4. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθμ. Υ 350/
8?7?2011 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου» (ΦΕΚ 1603 Β΄/2011).
5. Την με αριθμό πρωτ. 2/55374/0023728?7?2011 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «εξουσιοδότηση του ΟΔΔΗΧ ως εντολοδόχου του Ελληνικού Δημοσίου για την εφαρμογή των αποφάσεων των ηγετών των χωρών της ζώνης ευρώ της 21ης Ιουλίου 2011».
6. Το απόσπασμα πρακτικού της αριθμ. 188/20.09.2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ο.Δ.ΔΗ.Χ.
7. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη, το ύψος της οποίας θα εξαρτηθεί από τους παράγοντες που αναφέρονται στην απόφαση αυτή, θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 23/200/6311 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Α. Εγκρίνουμε τη δαπάνη που θα καταβληθεί για αμοιβή στο δικηγορικό γραφείο «CLEARY GOTTLIEB STEEN and HAMILTON LLP (CGSH)», στο οποίο θα ανατεθούν από τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ., σύμφωνα με την αριθμ. 188/20?09?2011 απόφαση του Δ.Σ., του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. καθήκοντα διεθνούς νομικού συμβούλου και τα οποία θα είναι:
1. Η νομική υποστήριξη και εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου επί κάθε θέματος σχετικού με την υλοποίηση της εθελοντικής ανταλλαγής ομολόγων.
2. Η συμβολή στη διενέργεια των απαραίτητων νομικών ελέγχων και πιστοποιήσεων (due diligence) για την έκδοση των νέων ομολόγων.
3. Η σύνταξη, σε συνεργασία με τον χρηματοοικονομικό σύμβουλο των όρων των νέων ομολόγων και των δανειακών συμφωνιών με τους επενδυτές και το δημόσιο τομέα, περιλαμβανομένων και των δανειακών συμβάσεων με το EFSF.
4. Η νομική υποστήριξη στην υλοποίηση των αποφάσεων της 21ης Ιουλίου 2011, συμπεριλαμβανομένης και της δυνητικής παροχής εγγυήσεων προς τη Φιλανδική Κυβέρνηση.
Η μέγιστη συνολική δαπάνη παροχής νομικών υπηρεσιών εκ μέρους της CGSH για την υλοποίηση της ανταλλαγής των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου εκτιμάται κατά ανώτατο ποσό σε έξη εκατομμύρια ευρώ εφόσον το έργο ολοκληρωθεί έως τα τέλη Οκτωβρίου 2011. Εξ αυτού, ποσό έως επτακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ κατ’ ανώτατο αφορά πιθανή απασχόληση τοπικών νομικών συμβούλων σε χώρες όπου η εταιρία δεν έχει εκπροσώπηση (π.χ. Ιαπωνία). Σε περίπτωση που το έργο παραταθεί πέραν του τέλους Οκτωβρίου 2011, η αμοιβή θα εξαρτάται από το χρόνο απασχόλησης των νομικών συμβούλων σύμφωνα με το πίνακα αμοιβών που αναφέρεται στο παραπάνω πρακτικό με ανώτατο όριο το ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ ανά μήνα.
Β. Εγκρίνουμε τη δαπάνη που θα καταβληθεί για αμοιβή στην εταιρεία «LAZARD FRERES SAS», στην οποία θα ανατεθούν από τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ., σύμφωνα με την αριθμ.
188/20?09?2011 απόφαση του Δ.Σ., του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. καθήκοντα χρηματοοικονομικού συμβούλου του Ελληνικού Δημοσίου.
Τα καθήκοντα της Lazard, ως Χρηματοοικονομικού Συμβούλου του Ε.Δ. θα περιλαμβάνουν κυρίως:
1. Χρηματοοικονομική έρευνα: εντοπισμός των κατάλληλων προς ανταλλαγή ομολόγων.
2. Νομικός έλεγχος: σε συνεργασία με τους διεθνείς και εγχώριους νομικούς συμβούλους του Ελληνικού Δημοσίου, ανάλυση των υφιστάμενων περιορισμών των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων του Ε.Δ. και καθορισμός του νομοθετικού πλαισίου των νέων ομολόγων που θα εκδοθούν προς ανταλλαγή.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. Συντονισμός καθηκόντων των συναναδόχων και λοιπών φορέων.
4. Επεξεργασία της στρατηγικής επαναγοράς χρέους.
5. Συμμετοχή στην προετοιμασία των όρων ανταλλαγής.
6. Συνδρομή προς το Ελληνικό Δημόσιο στις συζητήσεις και διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τον Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) και το ΔΝΤ σχετικά με (α) τη χρηματοδότηση εκ μέρους των δημόσιων φορέων (β) την παροχή πιστωτικής ενίσχυσης
(γ) τις ιδιωτικοποιήσεις και τη χρήση των πόρων τους
(δ) άλλες παραμέτρους του προγράμματος αναδιάρθρωσης του Ε.Δ.
7. Συνδρομή στην επικοινωνία με τους Αξιολογικούς Οίκους.
Για τις παραπάνω χρηματοοικονομικές υπηρεσίες η αμοιβή της Lazard Freres SAS θα αποτελεί ποσοστό 0,015% επί του ονομαστικού ποσού του χρέους που θα ανταλλαγεί ή θα επαναγορασθεί στα πλαίσια του PSI.
Σε περίπτωση πλήρους υλοποίησης τόσο της ανταλλαγής όσο και της επαναγοράς των υφιστάμενων ομολόγων, το μέγιστο ποσό αυτό εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 25 εκατ. ευρώ
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

www.bankingnews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου