Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ;Η ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ ΣΟΥ ΘΑ ΓΡΑΦΕΙ.Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΡΟΔΟΤΗΣ.ΣΤΟ ΦΩΝΑΖΕΙ ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ.

Κυριακή, 10 Ιουλίου 2011

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Άρθρο 1
Σύσταση - Σκοπός
Επωνυμία - Έδρα - Διάρκεια
1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (Ταμείο). Το Ταμείο έχει
αποκλειστικό σκοπό την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της ιδιωτικής
περιουσίας του Δημοσίου, καθώς και περιουσιακών στοιχείων των δημοσίων
επιχειρήσεων των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα
ή έμμεσα, στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ..Τα περιουσιακά στοιχεία μεταβιβάζονται
στο Ταμείο, σύμφωνα με τις επόμενες διατάξεις.
2. Το προϊόν αξιοποίησης χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αποπληρωμή
του δημοσίου χρέους της χώρας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην
παράγραφο 17 του επόμενου άρθρου.
3. Το Ταμείο λειτουργεί για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος,
σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, δεν υπάγεται στην
κατηγορία των οργανισμών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα
και δεν εφαρμόζονται σε αυτό, καθώς και στις εταιρείες των οποίων το
μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Ταμείο, οι
διατάξεις που διέπουν εταιρείες που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στο Δημόσιο,
με εξαίρεση όσων ρητά ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.
4. Το Ταμείο διέπεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ανωνύμων
εταιρειών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του παρόντος
Κεφαλαίου.
5. Το Ταμείο εδρεύει σε δήμο του νομού Αττικής, ο οποίος ορίζεται με το
Καταστατικό του.
6. Η διάρκεια του Ταμείου είναι έξι (6) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόμου. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η διάρκεια αυτή μπορεί να παρατείνεται,
εφόσον ο σκοπός του Ταμείου δεν έχει εκπληρωθεί.
Comment [a1]: ∆ηλαδή, ό,τι
ξεπουλιέται δηλώνεται ευθύς
εξ αρχής ότι πάει κατευθείαν
στους δανειστές.
Comment [a2]: Θα πουλάμε
για χρόνια υπέρ των
δανειστών. 2
Άρθρο 2
Κεφάλαιο - Περιουσία - Έσοδα - Διάθεση εσόδων
1. Το μετοχικό κεφάλαιο του Ταμείου είναι τριάντα εκατομμύρια (30.000.000)
ευρώ, διαιρείται σε χίλιες (1.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας
τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ η καθεμία, αναλαμβάνεται δε και καλύπτεται
ολόκληρο από το Ελληνικό Δημόσιο.
Το μετοχικό κεφάλαιο καταβάλλεται σε τρεις (3) δόσεις. Η πρώτη δόση,
ποσού 10.000.000 ευρώ καταβάλλεται σε μετρητά μέσα σε ένα (1) μήνα από
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Η δεύτερη δόση, ποσού 10.000.000
ευρώ, καταβάλλεται σε μετρητά μέχρι την 30
η
Σεπτεμβρίου 2011 και η τρίτη
δόση, ποσού 10.000.000 ευρώ καταβάλλεται σε μετρητά μέχρι την 30
η
Δεκεμβρίου 2011.
2. Οι μετοχές του Ταμείου είναι αμεταβίβαστες.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου και δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο του
Ταμείου, με την έκδοση ονομαστικών μετοχών, τις οποίες αναλαμβάνει εξ
ολοκλήρου το Ελληνικό Δημόσιο.
4. Στο Ταμείο μεταβιβάζονται και περιέρχονται, χωρίς αντάλλαγμα:
α) Κατά πλήρη κυριότητα, κινητές αξίες εταιρειών από αυτές που
περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015 του άρθρου 6Α του ν.
2362/1995 (Α΄ 247).
β) Περιουσιακής φύσεως δικαιώματα, δικαιώματα διαχείρισης και
εκμετάλλευσης, κεκτημένα οικονομικά συμφέροντα, άυλα δικαιώματα και
δικαιώματα λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης υποδομών, που
περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015 του άρθρου 6Α του ν.
2362/1995.
γ) Κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, ακίνητα που περιλαμβάνονται στο
Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015 του άρθρου 6Α του ν. 2362/1995.
5. Οι κινητές αξίες, τα περιουσιακής φύσεως δικαιώματα και τα ακίνητα που
αναφέρονται στις περιπτώσεις α), β) και γ) της προηγουμένης παραγράφου
μεταβιβάζονται και περιέρχονται στο Ταμείο, με απόφαση της Διυπουργικής
Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (Δ.Ε.Α.Α.) που
προβλέπεται στο άρθρο 3 του ν. 3049/2002 (Α΄ 212).
Με απόφαση της ίδιας Επιτροπής, μπορεί να μεταβιβάζονται και να
περιέρχονται στο Ταμείο χωρίς αντάλλαγμα, για τους σκοπούς της
παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, και άλλα περιουσιακά στοιχεία
που υπάγονται σε μία από τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων των
περιπτώσεων της προηγουμένης παραγράφου. Τα ανωτέρω περιουσιακά
Comment [a3]: ∆ΕΝ ΜΕΝΕΙ
ΤΙΠΟΤΑ ΕΞΩ. ΓΕΝΙΚΟ
ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ!!! ΕΠΙΣΗΣ
ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
ΤΩΝ Ο.Τ.Α (τοπική
αυτοδιοίκηση) ακόμα και οι
ΑΓΙΑΛΟΙ, κατ’ αποκλειστική
χρήση (πάνε και οι παραλίες
μας)!!!
Comment [a4]: Πωλούνται
και τα αποθεματικά σε ρευστό
που έχουν χρυσοφόρες
εταιρίες (π.χ. ΟΠΑΠ).
Comment [a5]: ∆ηλαδή, οι
∆ημοσιοι Οργανισμοί που
έχουν δικαιώματα
εκμετάλλευσης π.χ. ορυκτού
πλούτου (πετρέλαιο, φυσικό
αέριο, χρυσός, ουράνιο κλπ)
εκποιούν και τα δικαιώματα
αυτά; ΠΑΕΙ ΚΑΙ Ο ΟΡΥΚΤΟΣ
ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ!
Comment [a6]: ∆ηλαδή στο
μέλλον, , προβλέπουν με μία
απόφαση μιας Επιτροπής να
προσθέτουν στο Ξεπούλημα
και ό,τι άλλο παρέλειψαν
τώρα. 3
στοιχεία περιέρχονται στο Ταμείο, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και
το Δημόσιο απεκδύεται κάθε δικαιώματός του επί αυτών από τη δημοσίευση
της απόφασης της Δ.Ε.Α.Α. στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Για την εφαρμογή των προηγουμένων εδαφίων και προκειμένου για τη
μεταβίβαση στο Ταμείο της κυριότητας, νομής και κατοχής ακινήτων, στη
Δ.Ε.Α.Α. συμμετέχει αντί του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
ο Υπουργός στη διαχειριστική αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται το ακίνητο
που μεταβιβάζεται και περιέρχεται στο Ταμείο.
Η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων στο Ταμείο διενεργείται με βάση
τις προβλέψεις του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
του άρθρου 6Α του ν. 2362/1995 και σε χρόνο που επιτρέπει την αξιοποίησή
τους σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης που
προβλέπεται στην παράγραφο 10.
6. Μέσα σε έξι (6) μήνες από την περιέλευση στο Ταμείο ακινήτων που
μεταβιβάζονται σ’ αυτό, εκδίδεται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ταμείου, στην οποία διαλαμβάνονται η ταυτότητα κάθε ακινήτου και η
κυριότητα του Ταμείου επ’ αυτού, με μνεία της αποφάσεως της Δ.Ε.Α.Α. που
προβλέπεται στην παράγραφο 5, δυνάμει της οποίας το ακίνητο
μεταβιβάστηκε στο Ταμείο. Η απόφαση καταχωρίζεται, μέσα στην προθεσμία
που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο, στα βιβλία μεταγραφών του
Υποθηκοφυλακείου της περιφέρειας του ακινήτου ή στο οικείο Κτηματολογικό
Γραφείο, όπου αυτό λειτουργεί. Η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να
παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από πρόταση
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου.
7. Το πράγμα ή το δικαίωμα που μεταβιβάστηκε ή παραχωρήθηκε στο Ταμείο,
σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου δεν μπορεί να
αναμεταβιβαστεί στον προηγούμενο κύριο ή δικαιούχο, καθ’ οιονδήποτε
τρόπο. Από τη μεταβίβαση του πράγματος ή την παραχώρηση του
δικαιώματος στο Ταμείο, ο προηγούμενος κύριος ή δικαιούχος παραμένει στη
διοίκηση και διαχείριση του πράγματος ή του δικαιώματος, ως εκ του νόμου
εντολοδόχος του Ταμείου, χωρίς αμοιβή, υποχρεούται να το διατηρεί
κατάλληλο για τον προορισμό του, σύμφωνα και με τις οδηγίες που δίνονται
εγγράφως σ’ αυτόν από το Ταμείο και εξακολουθεί να βαρύνεται με τις
δαπάνες που προκύπτουν από τη διοίκηση και διαχείριση του πράγματος ή
του δικαιώματος. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί εντολής του
Α.Κ., με εξαίρεση τα άρθρα 721 έως και 723 του ίδιου Κώδικα. Η εντολή
λύνεται με την αξιοποίηση του πράγματος ή του δικαιώματος από το Ταμείο,
μπορεί δε να ανακαλείται ή να τροποποιείται ελεύθερα οποτεδήποτε, με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, η οποία ισχύει από την
κοινοποίησή της στον εντολοδόχο.
8. Εμπράγματα δικαιώματα τρίτων μπορεί να κηρύσσονται αναγκαστικώς
απαλλοτριωτέα με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, για λόγους μείζονος
σημασίας δημοσίου συμφέροντος, αν κρίνονται αναγκαία για την αξιοποίηση
περιουσιακού στοιχείου του Ταμείου ή εταιρείας της οποίας το μετοχικό
κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα στο Ταμείο ή αν κρίνονται
αναγκαία για την πραγματοποίηση επενδυτικού σχεδίου ειδικού διαδόχου του
Comment [a7]: ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ
ΑΠΕΚ∆ΥΕΤΑΙ ΚΑΘΕ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ. ∆ΗΛΑ∆Η
ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΣΟ∆Α ΣΕ
ΡΕΥΣΤΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΑ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΑΥΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ
Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ. Π.Χ.
Ο,ΤΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ∆ΕΗ,
ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ, ΕΝΟΙΚΙΑ ΠΟΥ
ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΚΛΠ
ΚΛΠ ΑΝΗΚΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΣΤΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ-
ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΥΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ!!
Comment [a8]: 1)Το ότι έτσι
και αποφασιστεί η μεταβίβαση
ενός περιουσιακού στοιχείου
προς το Ταμείο, μετά δεν
μπορεί κανείς πια να
ανακαλέσει την απόφαση και
να το πάρει πίσω ΠΟΤΕ. 2) Το
ότι η υπάρχουσα διοίκηση της
δημόσιας εταιρίας λειτουργεί
πλέον ως ΕΝΤΟΛΟ∆ΟΧΟΣ του
ταμείο ΧΩΡΙΣ ΑΜΟΙΒΗ και
εκτελεί οδηγίες που δίνονται
εγγράφως σε αυτόν ; 3)
Συνεχίζει να βαρύνεται με τις
∆απάνες!! ∆ηλαδή, ΟΛΑ ΤΑ
ΕΞΟ∆Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ π.χ. του
∆ημόσιου Οργανισμού (∆ΕΗ,
ΟΣΕ κλπ) συνεχίζουν να
βαρύνουν το ∆ημόσιο, ενώ
όλα τα έσοδα πηγαίνουν
απευθείας στην ΤΡΟΪΚΑ,
όπως φαίνεται πιο πάνω!
Comment [a9]: ΑΝ ΤΥΧΟΝ
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΤΡΙΤΩΝ (π.χ ιδιωτών), τότε
το ταμείο μπορεί
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΝΑ ΤΑ
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙ ΜΕ ΜΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ,
αν κρίνει το Ταμείο ή όποιος
αγοραστής ως αναγκαίο!
∆ΗΛΑ∆Η ΧΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ
ΟΠΟΙΟΙ Ι∆ΙΩΤΕΣ ή ΑΛΛΟΙ
ΕΠΕΝ∆ΥΤΕΣ (π.χ. ασφαλιστικά
ταμεία, τράπεζες) τα
δικαιώματά τους αναγκαστικά
μέσω απαλλοτρίωσης! 4
Ταμείου ή εταιρείας της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου,
άμεσα ή έμμεσα, στο Ταμείο.
Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ του Ταμείου ή υπέρ της εταιρείας της
οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο
Ταμείο ή υπέρ του ειδικού διαδόχου αυτών, όπως ειδικότερα ορίζεται στην
απόφαση με την οποία κηρύσσεται η απαλλοτρίωση.
Αν η απαλλοτρίωση κηρύσσεται σε ακίνητο επί του οποίου αναγνωρίστηκαν
δικαστικώς, μετά τη μεταβίβαση του ακινήτου στο Ταμείο ή μετά την
περιέλευση στο Ταμείο εταιρείας της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ
ολοκλήρου άμεσα ή έμμεσα στο Ταμείο, εμπράγματα δικαιώματα τρίτων, η
δαπάνη της αποζημίωσης για την αναγκαστική απαλλοτρίωση βαρύνει το
Δημόσιο.
Για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης στις απαλλοτριώσεις που
κηρύσσονται, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, δεν λαμβάνεται υπόψη
προσαύξηση της αξίας του απαλλοτριούμενου, η οποία οφείλεται στην νομή ή
στην κατοχή του ακινήτου από το Ταμείο ή από εταιρεία της οποίας το
μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου άμεσα ή έμμεσα στο Ταμείο ή που
οφείλεται στην πολεοδομική ωρίμανση και την επενδυτική ταυτότητα του
ακινήτου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του επομένου Κεφαλαίου του
παρόντος νόμου.
9. Μισθώσεις ή παραχωρήσεις χρήσης ακινήτων, που ανήκουν κατά κυριότητα
στο Ταμείο ή σε εταιρεία της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ
ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα στο Ταμείο, μπορεί να καταγγέλλονται με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου ή της εταιρείας, κατά
παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. Η καταγγελία επιφέρει τη λύση της
μίσθωσης ή τη λήξη της παραχώρησης δύο (2) μήνες από την επίδοσή της
στο μισθωτή ή σε εκείνον στον οποίο παραχωρήθηκε το ακίνητο. Για την
πρόωρη λύση των μισθώσεων οφείλεται αποζημίωση ίση με τρία (3) μηνιαία
μισθώματα.
10. Τα περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου και των εταιρειών των οποίων το
μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Ταμείο
αξιοποιούνται σύμφωνα με επιχειρησιακό πρόγραμμα (Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Αξιοποίησης – Ε.Π.Α.), που περιλαμβάνει ενδεικτικούς
τριμηνιαίους στόχους, το οποίο εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο,
ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων που προβλέπεται
στην παράγραφο 1 του άρθρου 4. Για την κατάρτιση του Ε.Π.Α., λαμβάνονται
υπόψη οι προβλέψεις του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής του άρθρου 6Α του ν. 2362/1995.
11. Η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων στο Ταμείο, σύμφωνα με την
παράγραφο 5, καθώς και η μεταγραφή της απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ταμείου που προβλέπεται στην παράγραφο 6,
απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά, αμοιβή ή δικαίωμα υπέρ του
Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένου του φόρου
εισοδήματος για το κάθε μορφής εισόδημα που προκύπτει από τη
δραστηριότητα του Ταμείου, του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, του φόρου
έναρξης δραστηριότητας, τέλους, εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου
ή οποιουδήποτε Ν.Π.Δ.Δ., Ασφαλιστικών Οργανισμών ή τρίτων, δικαιωμάτων
Comment [a10]: Το
αποτέλεσμα της
απαλλοτρίωσης πηγαίνει
απευθείας στο Ταμείο ή στον
αγοραστή...
Comment [a11]: ...Και το
∆ημόσιο (δηλαδή ο
ελληνικός λαός) τους
πληρώνει και τη ∆ΑΠΑΝΗ
ΤΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ (!!!)
Comment [a12]: ..Και εάν
υπάρχει ήδη μισθωτής, τον
πετάνε άμεσα έξω, κατά
παρέκκλιση κάθε άλλης
διάταξης με πρόωρη λήξη
της μίσθωσης. ∆ηλαδή, δεν
ισχύουν ούτε και τα
συμφωνητικά που υπέγραψαν
οι άνθρωποι που μίσθωσαν
κάποιο ακίνητο.
Πρόκειται για παραβίαση κάθε
έννομης τάξης!
Comment [a13]: Η πάσης
φύσεως αξιοποίηση γίνεται
μόνον ύστερα από γνώμη
του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ. Ποιοι
είναι αυτοί; ∆ιαβάστε και
φρίξτε στο Σχόλιο [a22]
(άρθρο 4, παρ. 1)5
συμβολαιογράφων, δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών και αμοιβών ή
ανταποδοτικών τελών υποθηκοφυλάκων και πάσης φύσης ανταποδοτικών
τελών.
12. Από τη δημοσίευση της απόφασης της Δ.Ε.Α.Α. που προβλέπεται στην
παράγραφο 5, το περιουσιακό στοιχείο περιέρχεται στην κυριότητα, νομή και
κατοχή του Ταμείου, ελεύθερο από κάθε δικαίωμα τρίτου. Για τυχόν
δικαιώματά του επί του περιουσιακού στοιχείου που μεταβιβάζεται στο
Ταμείο, ο τρίτος έχει αποκλειστικά δικαίωμα αποζημιώσεως, έναντι μόνον του
Δημοσίου, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στις παραγράφους 8 και 9.
13. Το Ταμείο και οι εταιρείες των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ
ολοκλήρου άμεσα ή έμμεσα στο Ταμείο, απολαμβάνουν όλων των
διοικητικών, οικονομικών, φορολογικών, δικαστικών, ουσιαστικού και
δικονομικού, δικαίου προνομίων και ατελειών του Δημοσίου και για την
προσωρινή ρύθμιση των διαφορών που ανακύπτουν από την αμφισβήτηση
της διακατοχής ακινήτων τους έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 18
του ν.δ. της 22-4/16-5/1926 και του άρθρου 22 του α.ν. 1539/1938 (Α΄488).
14. Το τίμημα που εισπράττει το Ταμείο από την αξιοποίηση των περιουσιακών
του στοιχείων, μεταφέρεται το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την
είσπραξή του, σε πίστωση του ειδικού λογαριασμού της περίπτωσης δ. του
άρθρου 5 του ν. 3049/2002 (Α΄ 212), με την ονομασία «Ελληνικό Δημόσιο –
Λογαριασμός Εσόδων – Αποκρατικοποιήσεις», αφού αφαιρεθούν τα
αναλογούντα λειτουργικά έξοδα και οι διοικητικές δαπάνες του Ταμείου για την
αξιοποίηση του περιουσιακού στοιχείου, και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για
την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους.
15. Το τίμημα που προέρχεται από την αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου που
μεταβιβάζεται στο Ταμείο από δημόσια επιχείρηση, καθώς και το τίμημα που
εισπράττει εταιρεία της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου,
άμεσα ή έμμεσα στο Ταμείο, μεταφέρεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την
είσπραξή του στον ειδικό λογαριασμό της προηγουμένης παραγράφου,
σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στην απόφαση που εκδίδεται κατ’
εξουσιοδότηση της επόμενης παραγράφου.
16. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη
του Ταμείου, καθορίζονται ο ειδικότερος τρόπος προσδιορισμού και
λογιστικής αποτύπωσης των λειτουργικών εξόδων και των διοικητικών
δαπανών που αφαιρούνται από το τίμημα σύμφωνα με την παράγραφο 14, ο
ειδικότερος τρόπος λογιστικής αποτύπωσης των εσόδων από την αξιοποίηση
των περιουσιακών στοιχείων, η ειδικότερη διαδικασία μεταφοράς του
τιμήματος στον ειδικό λογαριασμό, η ειδικότερη διαδικασία και ο τρόπος
μεταφοράς του τιμήματος, όταν αυτό προέρχεται από αξιοποίηση
περιουσιακού στοιχείου δημόσιας επιχείρησης ή εταιρείας της οποίας το
μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Ταμείο και κάθε
αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των δύο προηγουμένων παραγράφων.
Comment [a14]: Το Ταμείο
∆ΕΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΚΑΝΕΝΑ
ΦΟΡΟ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ, ούτε
εισφορές σε ασφαλιστικά
ταμεία, ούτε τίποτα! Έχει
έσοδα και δεν πληρώνει
φόρους! ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΠΡΑΓΜΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου